User:Jklyu

From DISI
Revision as of 14:14, 16 September 2016 by Frodo (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Shaoying Tan†, Deheng Sun†, Jiankun Lyu†, Xiao Sun, Fangshu Wu, Qiang Li, Yiqi Yang, Jianxu Liu, Xin Wang, Zhuo Chen, Honglin Li, Xuhong Qian, Yufang Xu. Antiproliferative and apoptosis-inducing activities of novel naphthalimide–cyclam conjugates through dual topoisomerase (topo) I/II inhibition. Bioorgan. Med. Chem. 2015, 23(17), 5672-5680, doi:10.1016/j.bmc.2015.07.011

Deheng Sun†, Yu Yang†, Jiankun Lyu†, Wei Zhou, Wenlin Song, Zhenjiang Zhao, Zhuo Chen*, Yufang Xu*, and Honglin Li*. Discovery and rational design of pteridin-7(8H)-one-based inhibitors targeting FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) and its mutants. J. Med. Chem. 2016, 59(13): 6187-6200, doi:10.1021/acs.jmedchem.6b00374

Qiao Li†, Lina Quan†, Jiankun Lyu, Zenghui He, Xia Wang, Jiajia Meng, Zhenjiang Zhao, Lili Zhu*, Xiaofeng Liu*, Honglin Li*. Discovery of peptide inhibitors targeting human programmed death 1 (PD-1) receptor. Oncotarget, 2016, doi: 10.18632/oncotarget.11274